Konèksyon•Connection

INDEX
« Derrière l’épidémie du choléra | Main | Argent contre... quoi? »
Wednesday
Nov242010

Eleksyon 2010 • Élections 2010

(français ci-dessous)

Nan entènet, nan radyo ak nan televizyon an Ayiti, jounalis ak “ekspè” ap pale sou “eleksyon nan tan kolera.”

Y ap diskte manifestasyon kont MINUSTAH, oswa ki jan Fanmi Lavalas pa ladann, oswa ki jan lòt pati ap fè boykòt. Y ap pale sou sondaj, mank lejitimite KEP, epi yo remake pwobleman gen plizyè milye moun nan deplase yo ki p ap ka vote akòz yo pa gen kat elektoral yo.

Tout dèfi sa yo enpòtan anpil, paske yo mete an kesyon lejitimite ak legalite eleksyon palmantè ak prezidansyèl k ap fèt 28 novanm nan.

Men Ayiti Kale Je te deside fouye zo nan kalalou eleksyon yo yon ti kras pou poze kesyon sa yo:

  • Poukisa eleksyon epi eske yo nesesè pou “rekonstriksyon an”?
  • Ki sa 23 lane eleksyon livre jiska prezan?
  • Ki pri – ekonomik ak politik?
  • Ki altènatif epi ki defi?

LI ATIK YO –

Pati 1 - Poukisa epi kisa 23 lane eleksyon fè pou peyi a?

Pati 2 - Ki pri, ki altènatif ak ki defi?

Moso yon entèvyou sou eleksyon 2010 yo

Gade videyo a pi ba.

Sur Internet, à la radio et la télévision en Haïti, les journalistes et les experts parlent des « élections au temps du cholera ».

Ils discutent des manifestations anti-Minustah, ou du fait que Fanmi Lavalass ne participe pas au scrutin, ou encore que d’autres partis réalisent des boycotts. Ils parlent des sondages, du manque de légitimité du CEP, et ils signalent que plusieurs milliers de personnes déplacées ne pourront pas aller voter parce qu’elles n’ont pas la carte électorale.

Tous ces défis sont extrêmement importants, car ils mettent en question la légitimité et l’aspect légal des élections présidentielles et législatives du 28 novembre.

Cependant Ayiti Kale Je a décidé de faire une investigation sur les élections à partir de ces questions :

  • Pourquoi des élections et sont-elles nécessaires pour la « reconstruction » ?
  • Quels sont les résultats de 23 ans d’élections jusqu’ici ?
  • Quel en est le prix - économique et politique ?
  • Quelle alternative existe-t-il et quels sont les défis ?

LISEZ –

Partie 1 - Pourquoi et quels résultats?

Partie 2 - Quel prix et quelle alternative?

Extraits d'un interview sur les élections de 1990

REGARDEZ (en Creole) –

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>